Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice z ZUW-1"

W dniu 31.08.2020 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Agnieszka Gaj – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Artur Golonka – kierownik DS) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu: Arnold Stempak, inspektor branży sanitarnej – Mariusz Tomczak, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy) w obecności Kierownika Budowy (Marcin Głód) i przedstawiciela Wykonawcy (Mateusz Kasprzyk) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 10 „Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przyłączenia miasta Niepołomice z ZUW – 1”.

Węzeł W4 – zlokalizowany na sieci wodociągowej Dn 225/160 PE,  w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego.

 

Węzeł HP-3 – zlokalizowany na sieci wodociągowej Dn 225PE, w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego.

Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 6 - etap II "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części miasta; ul. Ples, Okrężna, Torfowa"

W dniu 14.08.2020 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Agnieszka Gaj – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Artur Golonka – kierownik DS) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu: Arnold Stempak, inspektor branży sanitarnej – Mariusz Tomczak, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy, inspektor branży elektrycznej – Zbigniew Suder) w obecności Kierownika Budowy (Marcin Głód) i przedstawiciela Wykonawcy (Mateusz Kasprzyk) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 6 – etap II „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa”.

 

Przepompownia N42 – wnętrze przepompowni ścieków N-42 zlokalizowanej w miejscowości Niepołomice przy ul. Ples.

 

Komora KPrew – Komora połączeniowa rurociągu tłocznego Dn180PE i 110PCV.

 

Studnia rewizyjna – na kanalizacji tłocznej Dn180PE, wyposażona w zawór odpowietrzający.

 

Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej w ramach zadania 5.

W dniu 09.07.2020 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Agnieszka Gaj – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Artur Golonka – kierownik DS) w obecności przedstawiciela Wykonawcy (Jan Przybyła) na postawie zawartej umowy znak: WN/DTI-JRP/K/4/2020  z dnia 18.02.2020 r., dokonała odbioru końcowego dostawy samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach inwestycji pn. zadanie 5 „Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji projektu pn. Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice”.

 

Wnętrze samochodu – studio operatora kamery do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Wnętrze samochodu – przedział roboczy wyposażony w elementy niezbędne do przeprowadzenia telewizyjnej inspekcji kanalizacji sanitarnej.

 

Wyposażenie samochodu – kamera inspekcyjna samojezdna.

Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 3 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle"

W dniu 15.04.2020 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Agnieszka Gaj – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Mariusz Kluba – inspektor DS) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu: Zofia Prukop, inspektor branży sanitarnej – Mariusz Tomczak, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy, inspektor branży elektrycznej – Zbigniew Suder) w obecności Kierownika Budowy (Marcin Głód) i przedstawiciela Wykonawcy (Artur Kasprzyk) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle”.

 

Węzeł Hp12 – hydrant nadziemny DN 80 zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 3 – etap III na sieci wodociągowej D125PE.

 

Studnia A9 – studnia kanalizacyjna Φ 1000 betonowa zabudowana na sieci kanalizacji sanitarnej Φ 200PCV wykonanej w ramach zadania 2 części 3 – etap III zlokalizowanej w ulicy Topolowej w Niepołomicach.

 

Węzeł W16 – zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 3 – etap II na sieci wodociągowej D160PE.

 

Trwają prace związane z wektoryzacją map.

Realizacja inwestycji pn. zadanie 4 część 1 – etap I „Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną” cz. 1 „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” polegającej na wykonaniu prac geodezyjnych w zakresie wektorowej mapy zasadniczej została wydłużona do 30.04.2020 r. Zmiana terminu jest spowodowana dużym zakresem prac związanych z pomiarami terenowymi.

Aktualnie komisja odbiorowa  dokonała odbiorów map wektorowych wykonanych dla obrębu: Chobot, Słomiróg, Zagórze, Zakrzowiec. Zaznaczyć należy, że przedmiotowe mapy zgodnie z zapisami zawartymi w umowie zostały przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zakończono budowę w ramach zadania 2 części 8 "Przebudowa przepompowni ścieków WB-3 wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Wola Batorska"

W dniu 31.10.2019 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie: Grzegorz Foryś – wiceprezes zarządu, Karolina Marzec – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu/ inspektor branży sanitarnej – Zofia Prukop, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy, inspektor nadzoru branży elektrycznej – Zbigniew Suder) w obecności Kierownika Budowy (Arkadiusz Zembura) i przedstawiciela Wykonawcy (Mariusz Czajkowski) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 8 „Przebudowa przepompowni ścieków WB-3 wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Wola Batorska”.

 

Przepompownia ścieków WB-3 – modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej  w miejscowości Wola Batorska polegała na wykonaniu nowego zbiornika przepompowni o średnicy Dn 1500 mm wraz z jego wyposażeniem, wykonaniu nowego ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką oraz montażu oświetlenia. Maksymalna wydajność przepompowni po modernizacji wynosi: Q=  20,81 l/s.

 

Wnętrze przepompowni WB-3.

Dialog techniczny dla zadania 4 części 1 - zakończony.

Informujemy, że dialog techniczny dla zadania 4 cz. 1  pn. “Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” zakończył się dnia 06.02.2020 r.  

Zakończono budowę w ramach zadania 2 części 1 "Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni ścieków w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej"

W dniu 11.10.2019 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie: Grzegorz Foryś – wiceprezes zarządu, Karolina Marzec – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu/ inspektor branży sanitarnej – Zofia Prukop, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy, inspektor nadzoru branży elektrycznej – Zbigniew Suder) w obecności Kierownika Budowy (Arkadiusz Zembura) i przedstawiciela Wykonawcy (Mariusz Czajkowski) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 1 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni ścieków w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej”.

Przepompownia ścieków N15 – modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ulicy Grabskiej w Niepołomicach obejmowała wymianę 3 pomp zatapialnych wraz z armaturą i wyposażeniem, wymianę osprzętu w zbiorniku, naprawę i renowację płyty przykrywającej zbiornik, likwidację istniejących obiektów kubaturowych, wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą, modernizację placu manewrowego oraz montaż oświetlenia. Maksymalna wydajność przepompowni po modernizacji wynosi: Q= 137,85 l/s.


 

Przepompownia ścieków N7 – modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ulicy Poręby w Niepołomicach polegała na wykonaniu nowego zbiornika przepompowni o średnicy Dn 1500 mm wraz z jego wyposażeniem, budową sieciowej żelbetowej studni o średnicy Dn 1200 mm, wykonaniu nowego ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką oraz montażu oświetlenia. Maksymalna wydajność przepompowni po modernizacji wynosi: Q= 18,4 l/s.

Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 3 - etap I "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle"

W dniu 13.08.2019 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Karolina Marzec – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Mariusz Kluba – inspektor DS) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: inspektor branży sanitarnej – Mariusz Tomczak, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy) w obecności Kierownika Budowy (Marek Knapiński) i przedstawiciela Wykonawcy (Artur Kasprzyk) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 3 – etap I „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle”.

 

Węzeł W14 – włączenie do istniejącego rurociągu D110PCV sieci wodociągowej w poboczu ulicy Powiśle w miejscowości Niepołomice.


 

Węzeł Hp – P1 – hydrant podziemny DN 80 zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 3 – etap I sieci wodociągowej D90PE.


 

Studnia A1 – studnia kanalizacyjna Φ 1000 betonowa zabudowana na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Φ 250PCV zlokalizowanej w ulicy Powiśle w Niepołomicach, umożliwiająca odprowadzenie ścieków z obszaru, na którym kanalizacja została rozbudowana.

 

Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 11 „Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie wody; ulice Wimmera, Kolejowa”..

W dniu 10.04.2019 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie: Grzegorz Foryś – wiceprezes zarządu, Karolina Marzec – kierownik JRP, Beata Ciężarek – inspektor JRP) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu/ inspektor branży sanitarnej – Zofia Prukop, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy) w obecności Kierownika Budowy (Arkadiusz Zembura) i przedstawiciela Wykonawcy (Grzegorz Czajkowski) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 11 „Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie wody; ulice Wimmera, Kolejowa”.

 


Węzeł W2 – włączenie do istniejącego rurociągu D110PCV sieci wodociągowej oraz węzeł W3Hp(v12)- hydrant DN 80 zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 11 sieci wodociągowej D125PE. Na zdjęciu od lewej: Mariusz Tomczak – Inspektor nadzoru branży sanitarnej, Zofia Prukop – Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu.

 


Węzeł W3Hp(v1) – hydrant DN 80 zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 11 sieci wodociągowej D125PE. Na zdjęciu: Leszek Gamracy – inspektor branży drogowej.

 


Węzeł W3Hp(v5) – hydrant DN 80 zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 11 sieci wodociągowej D125PE. Na zdjęciu od lewej: Leszek Gamracy – inspektor branży drogowej, Mariusz Tomczak – Inspektor nadzoru branży sanitarnej, Zofia Prukop – Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu.