Kontrakt – zadanie 2 część 3, 6 -etap II, 7, 10 – rozpoczęty.

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 04.12.2018 r. Zarząd spółki “Wodociągi Niepołomice” podpisał umowę z Firmą Usługowo-Handlową “MONTER” na realizację inwestycji pn. zadanie 2
część 3 “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle”
część 6 “Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa” – etap II
część 7 “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, Kępa wraz z przepompownią Wb-11 i Wb-12”
część 10 “Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice z ZUW-1”
Poszczególne części zadań będą realizowane według harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do umowy. Planowany termin zakończenia realizacji kontraktu 31.08.2020 r.

zadanie 2 cz. 3, 6-etap II, 7, 10

Od lewej: Grzegorz Foryś – wiceprezes zarządu spółki “Wodociągi Niepołomice”, Artur Kasprzyk – właściciel Firmy Usługowo-Handlowej “Monter”.

 

dfdsf

Od lewej: Artur Kasprzyk – właściciel Firmy Usługowo-Handlowej “Monter”, Małgorzata Nescieruk -prezes zarządu spółki “Wodociągi Niepołomice”.

 

zadanie 2 cz 3

Od lewej: Grzegorz Foryś – wiceprezes zarządu spółki “Wodociągi Niepołomice”, Małgorzata Nescieruk -prezes zarządu spółki “Wodociągi Niepołomice”, Monika Sendor – samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych,  Artur Kasprzyk – właściciel Firmy Usługowo-Handlowej “Monter”.