Kontrakt – zadanie 3 “Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą” część 1, 2 i 3 – rozpoczęty.

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 22.03.2019 r. Zarząd spółki „Wodociągi Niepołomice” podpisał umowę z firmą pod nazwą Broszkiewicz Przemysław Budownictwo i Nieruchomości na realizację inwestycji pn. Zadanie nr 3 „Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą”
Cz. 1 „Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo-spustowego ze zbiorników”.
Cz. 2 „Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze, przysiółek Kawcze”.
Cz. 3 „Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w miejscowości Podłęże”.
Poszczególne części zadań będą realizowane według harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do umowy. Planowany termin zakończenia realizacji kontraktu 31.12.2020 r.

Od lewej: Grzegorz Foryś – wiceprezes zarządu spółki „Wodociągi Niepołomice”, Małgorzata Nescieruk – prezes zarządu spółki „Wodociągi Niepołomice”, Przemysław Broszkiewicz – właściciel firmy Budownictwo i Nieruchomości, Wiesław Grzyb – Koordynator firmy Budownictwo i Nieruchomości.