Opis projektu

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

Opis projektu

Tytuł projektu
„Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice”

Numer projektu: POIS.02.03.00-00-0097/17

Beneficjent:
„Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice

Lokalizacja projektu
Projekt

Cel projektu
Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu sieci wodociągowej oraz niezawodnego systemu kanalizacji sanitarnej, zapewniającego oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami DyrektywyRady91/271/EWG i rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Wskaźniki realizacji Projektu:
Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych: 1[szt.]
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 16,66 [km]
Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej: 2,34 [km]
Długość wybudowanej sieci wodociągowej: 9,32 [km]
Długość przebudowanej sieci wodociągowej: 0,86 [km]
Liczba wybudowanych ujęć wody: 1 [szt.]
Liczba wspartych stacji uzdatnia wody: 1 [szt.]
Liczba wybudowanych zbiorników wody: 3 [szt.]
Liczba wybudowanych hydroforni: 3 [szt.]
Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi: 1 [szt.]
Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 1 691 [RLM]
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 1 228 [osoby]

Zakres projektu:
Projekt „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice” obejmuje 18 inwestycji w tym:
3 inwestycje w systemie „wybuduj”, 1 podzieloną na dwa etapy z których pierwszy jest w systemie „wybuduj”, a drugi w systemie „zaprojektuj – wybuduj” oraz 12 realizowanych w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.
Ponadto w ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny samochód z kamerą do monitoringu kanalizacji sanitarnej oraz agregat prądotwórczy.

Całkowity koszt projektu: 55 002 584,87 zł
% dofinansowania: 85,00 %
Wysokość wydatków kwalifikowanych: 31 388 626,43 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 26 680 332,46 zł